Σημειώσεις:

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει μεταβίβαση υδροληψίας, είναι να μην υπάρχουν οφειλές. Σε περίπτωση ανεξόφλητης οφειλής, θα πρέπει να εξοφληθεί την ημέρα της μεταβίβασης ή να γίνει διακανονισμός αυτής.

Δικαιολογητικά:  Αναλόγως της ιδιοκτησιακής κατάστασης.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Εάν είστε επιτηδευματίας, για οικονομικές δραστηριότητες από την άσκηση των οποίων παράγονται υγρά απόβλητα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ (ενδεικτικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες κλπ.) πρέπει πριν την υποβολή του αιτήματος «Μεταβίβασης Υδροληψίας» να ακολουθήσετε την διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφεται εδώ για τη «Χορήγηση άδειας Αποχέτευσης».

Στη συνέχεια θα  σας αποσταλεί Αριθμός Πρωτοκόλλου με e-mail,  ο οποίος θα σας ζητηθεί κατά την πορεία της διαδικασίας.

Μπορείτε να συνεχίσετε με την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος  «Μεταβίβασης Υδροληψίας» μέσω του MyEyathPortal και να συμπληρώσετε στο απαιτούμενο πεδίο της αίτησης τον Αριθμό Πρωτοκόλλου που σας έχει αποσταλεί. Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα σας ζητηθεί και στη περίπτωση που υποβάλετε το αίτημα σας στα γραφεία μας.

Φυσικά πρόσωπα: (με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr).

– Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και αποδεικτικό από TAXISNET για Α.Φ.Μ.,Δ.Ο.Υ.
– Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ (από το TAXISNET),όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία αποδοχής.

α) σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, προσκομίζετε το μισθωτήριο μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι ισχύει σιωπηρή παράταση.

β) σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι είναι σε ισχύ το μισθωτήριο.

– Φωτογραφία υδρομέτρου, για την τιμολόγηση κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

– Εγγύηση ποσού 100€. (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ15 η εγγύηση είναι 100€ ).

Σημείωση: Οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου απαλλάσσονται από την καταβολή της εγγύησης. Η ΕΥΑΘ Α.Ε.  πραγματοποιεί διασταύρωση στοιχείων με το σύστημα της ΗΔΙΚΑ για την αυτόματη ένταξη σας στο Κοινωνικό Τιμολόγιο χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Επίσης δικαιούται την ένταξη του στους Τιμοκαταλόγους Ευπαθών ομάδων.

ΔΙΑΤΟΜΕΣ Φ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ15 100,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ20 170,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ25 200,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ40 500,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ50 ΣΥΝΘΕΤΟ 1.000,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 1.800,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 ΣΥΝΘΕΤΟ 2.450,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 2.370,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 ΣΥΝΘΕΤΟ 3.200,00€

Ενοικιαστής /  Δωρεάν παραχώρηση – Φυσικό Πρόσωπο

– Ηλεκτρονικό μισθωτήριο (Taxisnet) σε ισχύ του αποδέκτη της δωρεάς ή Ε1 του αποδέκτη της δωρεάς και Ε2 του δωρητή

– Υπεύθυνη δήλωση του δωρητή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι θα είναι συνυπεύθυνος για τις οφειλές.

– Φωτογραφία του υδρομέτρου, για την τιμολόγηση των κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού

– Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

– Εγγύηση ποσού 100€. (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ15 η εγγύηση είναι 100€ ).

Σημείωση: Ο δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου απαλλάσσονται από την καταβολή της εγγύησης. Η ΕΥΑΘ Α.Ε.  πραγματοποιεί διασταύρωση στοιχείων με το σύστημα της ΗΔΙΚΑ για την αυτόματη ένταξη σας στο Κοινωνικό Τιμολόγιο χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Ιδιοκτήτης – Φυσικό πρόσωπο.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr.

– Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου) ή πρόσφατο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου.
– Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και αποδεικτικό από το TAXISNET για Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
–  Φωτογραφία  του υδρομέτρου, για την τιμολόγηση των κυβικών που    καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:
α) Ε9 συνιδιοκτητών (εκτυπωμένα εντός τριμήνου).
β) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

Σημείωση: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν καταβάλουν εγγυήσεις κατά τη μεταβίβαση  υδροληψίας.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε.  πραγματοποιεί διασταύρωση στοιχείων με το σύστημα της ΗΔΙΚΑ για την αυτόματη ένταξη σας στο Κοινωνικό Τιμολόγιο χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Ενοικιαστής–Ατομική Επιχείρηση (με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr).

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

–Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

–Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο από το TAXISNET, σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής. α) Σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, το προσκομίζετε μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., του ιδιοκτήτη ότι ισχύει «Σιωπηρή Παράταση». β)Σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των Ηλεκτρονικών Μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. ότι είναι σε ισχύ.

–Φωτογραφία υδρομέτρου, για την τιμολόγηση κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

–Εγγύηση ποσού 100€. (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ15 η εγγύηση είναι 100€).

 

ΔΙΑΤΟΜΕΣ Φ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ15 100,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ20 170,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ25 200,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ40 500,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ50 ΣΥΝΘΕΤΟ 1.000,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 1.800,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 ΣΥΝΘΕΤΟ 2.450,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 2.370,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 ΣΥΝΘΕΤΟ 3.200,00€

Σημείωση: Εάν για την εν λόγω υδροληψία ενεργείτε υπό την ιδιότητα του επιτηδευματία, τότε θα πρέπει να επιλέξετε εάν τα παραστατικά που θα λαμβάνετε από την ΕΥΑΘ Α.Ε. θα είναι αντικριζόμενα (στοιχεία χονδρικής) ή μη αντικριζόμενα (στοιχεία λιανικής) για σκοπoύς myDATA.

ΙδιοκτήτηςΑτομική Επιχείρηση. (με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr).

–Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου) του ιδιοκτήτη (Ατομική επιχείρηση) ή πρόσφατο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

α)Ε9 συνιδιοκτητών (εκτυπωμένα εντός τριμήνου).

β) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του ιδιοκτήτη (Ατομική επιχείρηση).

–Φωτογραφία του υδρομέτρου, για την τιμολόγηση των κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

– Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης του ιδιοκτήτη–Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

Σημειώσεις:

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν καταβάλουν εγγυήσεις κατά τη μεταβίβαση  υδροληψίας.

Εάν για την εν λόγω υδροληψία ενεργείτε υπό την ιδιότητα του επιτηδευματία, τότε θα πρέπει να επιλέξετε εάν τα παραστατικά που θα λαμβάνετε από την ΕΥΑΘ Α.Ε. θα είναι αντικριζόμενα (στοιχεία χονδρικής) ή μη αντικριζόμενα (στοιχεία λιανικής) για σκοπoύς myDATA.

Οι επιτηδευματίες, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα του Πρωτόκολλου Μεταβίβασης δικαιωμάτων.