Σημειώσεις:

Η εγγύηση σας επιστρέφεται μόνο εφόσον έχει γίνει διακοπή της υδροληψίας σας ή έχει γίνει μεταβίβασή της σε άλλον υπόχρεο και δεν υπάρχουν οφειλές σας προς την εταιρία μας.
Αίτηση μπορεί να υποβάλλει μόνο αυτός ο οποίος κατέβαλε το ποσό της εγγύησης, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο και των δύο όψεων της Αστυνομικής σας Ταυτότητας
 2. Αποδεικτικό του ΑΦΜ σας (οποιοδήποτε έγγραφο του taxis, όπου εμφανίζονται Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, χωρίς να εμφανίζονται οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία
 3. Αντίγραφο του λογαριασμού τραπέζης, στον οποίο θα πρέπει να είναι κύριος δικαιούχος και όχι συνδικαιούχος και να φαίνονται το IBAN και η τράπεζα ή Υπεύθυνη δήλωση του gov.gr στην οποία δηλώνει την τράπεζα και το IBAN.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επισυνάπτετε:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού τραπέζης, με δικαιούχο το Νομικό Πρόσωπο
 2. Αντίγραφο και των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας του εκπροσώπου
 3. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ και η εκπροσώπηση (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση
 4. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)

  Αίτηση επιστροφής εγγύησης

  Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !