Σημειώσεις:

Ο Δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να ταυτίζεται με τον αιτούντα-υπόχρεο της υδροληψίας, ο οποίος θα πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού όπου να φαίνεται το IBAN και ο δικαιούχος του λογαριασμού, καθώς και αποδεικτικά ΑΦΜ και ΑΔΤ. Ως αποδεικτικό ΑΦΜ, επισυνάπτεται οποιοδήποτε έγγραφο του taxis, όπου εμφανίζονται Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, χωρίς να εμφανίζονται οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία.

Αίτηση επιστροφής εγγύησης

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση