Προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Επαγγελματικό Τιμολόγιο.

  1. Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου), στο οποίο αναφέρονται:
    ΑΦΜ, Επωνυμία, δ/νση και οι δραστηριότητες της επιχείρησης ή βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου) (TAXISNET)
  2. πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου
  3. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας
  4. Αντίγραφο Ταυτότητας

Σημειώσεις:

Ο αιτών θα πρέπει να ταυτίζεται με τον υπόχρεο του λογαριασμού και να είναι ο πραγματικός χρήστης της υδροληψίας.

Αίτηση επαγγελματικού τιμολογίου για φυσικά πρόσωπα

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !