Σας προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Επαγγελματικό Τιμολόγιο.

  1. Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου) ή Βεβαίωση έναρξης (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου) ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών    μέσω TAXIS (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου)
  2. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας

Σημειώσεις:

Ο Δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να ταυτίζεται με τον αιτούντα-υπόχρεο της υδροληψίας. Από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει o ΑΦΜ του δικαιούχου και η διεύθυνση του ακινήτου.

Αίτηση επαγγελματικού τιμολογίου για φυσικά πρόσωπα

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση