Προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Επαγγελματικό Τιμολόγιο

 1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης & Στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου, από το PORTAL, My AADE όπου εμφανίζονται η διεύθυνση του ακινήτου, Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ., η μορφή και η δραστηριότητα της επιχείρησης, η εκπροσώπηση αυτής και τα τυχόν υποκαταστήματα, (με καταγραφή της ημερομηνίας εκτύπωσης του εγγράφου).
  ή
  Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με έκδοση τελευταίου τριμήνου  και Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας.
 2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).
 3. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας.

 

Επισήμανση:

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση του αιτήματος είναι ο λογαριασμός ύδρευσης να εκδίδεται στο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

  Αίτηση επαγγελματικού τιμολογίου για εταιρίες

  Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

  Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !