Προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Επαγγελματικό Τιμολόγιο

  1. Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου) στο οποίο αναφέρονται: ΑΦΜ, Επωνυμία, δ/νση και οι δραστηριότητες της επιχείρησης ή βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου) (TAXISNET)
  2. πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου, όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας
  3. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας

Σημειώσεις:

Επίσης, να επισυνάπτεται η παρούσα αίτηση με τη σφραγίδα της εταιρείας, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, καθώς και επίσημο έγγραφο/απόφαση στο οποίο να φαίνονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας.

Αίτηση επαγγελματικού τιμολογίου για εταιρίες

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !