Σας προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Επαγγελματικό Τιμολόγιο.

  1. Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου) και σε περίπτωση συνοπτικών βεβαιώσεων για εταιρείες με τυχόν υποκαταστήματα ή θυγατρικές, και το καταστατικό ή τυχόν μεταβολές αυτού, ή βεβαίωση έναρξης (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών μέσω TAXIS (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου)
  2. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας

 

Σημειώσεις:

Από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ και η διεύθυνση της εταιρείας. Επίσης, να επισυνάπτεται η παρούσα αίτηση με τη σφραγίδα της εταιρείας, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, καθώς και επίσημο έγγραφο/απόφαση στο οποίο να φαίνονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας.

Αίτηση επαγγελματικού τιμολογίου για εταιρίες

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση