Σημειώσεις:

Παρακαλούμε επισυνάψτε προαιρετικά δικαιολογητικά ή παραστατικά που σχετίζονται με το αίτημα , πχ φωτογραφίες συμβάντος, τιμολόγια ή αποδείξεις δαπανών αποκατάστασης ζημιών, δελτία τροχαίου ατυχήματος, κλπ.

Σας ενημερώνουμε ότι εάν συμπληρώσετε το email σας η ΕΥΑΘ θα επικοινωνήσει μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

    Αίτημα αποζημίωσης