ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια  ενός (1) εναλλάκτη ψύξης λαδιού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού15/11/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών15/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης1/11/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ1/11/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης