ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια ανταλλακτικών αντλιών ιλύος τύπου SEEPEX
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού24/10/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών24/10/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης09/10/2014
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ09/10/2014
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης