ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια μίας (1) αντλίας πολυηλεκτρολύτη και ανταλλακτικών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού18/10/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών18/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης05/10/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ05/10/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης