ΕΥΑΘ
Αρχική Σελίδα - Δεξιά Στήλη
 

 Στοιχεία Προγράμματος - 2. Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Φάση Α2


Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή των έργων επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.), ώστε η δυναμικότητα της εγκατάστασης να αυξηθεί από 150.000m³ ημερησίως που είναι σήμερα σε 300.000m³ ημερησίως (ολοκλήρωση Φάσης Α2), καθώς και η Δοκιμαστική και η Αποδοτική Λειτουργία των έργων. Τα έργα θα κατασκευαστούν μέσα στο χώρο της Ε.Ε.Ν.Θ, νότια των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Για τα έργα επέκτασης της ΕΕΝ Θεσσαλονίκης – Φάση Α2 (150.000m3/day) διατηρείται σε γενικές γραμμές ο σχεδιασμός των έργων Α1 Φάσης με διαφοροποιήσεις και συμπληρώσεις που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων οσμής και γεύσης.Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων)
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ)
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ) Α.Ε.
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ 033.6b
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 – 2020
Κωδικός MIS: 5028173
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Φάση Α2
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Παυλίδου Αικατερίνη
Ηλιάδου Ευδοκία
Χατζηκυριάκου Παναγιώτα

 

                                                                                        Τεχνική περιγραφή πράξης

 

Στοιχεία προγράμματος -
1. Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ

Το έργο έχει ως σκοπό την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου ύδρευσης (αγωγοί, αντλιοστάσια, δεξαμενές, κλπ.) με την εφαρμογή συστήματος  τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού (SCADA) και ενσωμάτωσης σε αυτό ανάλογων τοπικών συστημάτων που έχουν κατά καιρούς εγκατασταθεί στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής Θεσσαλονίκης. Το σύστημα αυτό θα εξασφαλίσει τον εντοπισμό και έλεγχο των διαρροών πόσιμου νερού, αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία της αντιπληγματικής προστασίας (αντιπληγματικών δοχείων – αεροσυμπιεστή) και τη λειτουργική κατάσταση όλου του εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού για την πρόληψη μελλοντικών διαρροών πόσιμου νερού. Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου εκτός των άλλων προβλέπεται κυρίως η εγκατάσταση κατάλληλων οργάνων για την καταγραφή δεδομένων, όπως στάθμες δεξαμενών, θέσεων ηλεκτροκίνητων βαλβίδων, θέσεων υδραυλικών βαλβίδων, παροχές, πιέσεις, θολότητας και υπολειμματικού χλωρίου κ.α., σε κατάλληλα σημεία του συστήματος ύδρευσης.

 

Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων)
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ)
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ) Α.Ε.
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ 033.6b
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 – 2020
Κωδικός MIS: 5003124
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

 

Τεχνική περιγραφή πράξης