ΕΥΑΘ
Έργα & Ανάπτυξη
Διαγωνισμοί Προμηθειών / Υπηρεσιών
Διαγωνισμοί Έτους 2017
 

Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμούΠρομήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού08/06/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών08/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης16/05/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ16/05/2017
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις---
  • Τεύχος διακήρυξης---