ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες Μητρικής & Ομίλου καθώς και η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1-1-2013 έως 30-06-2013 ανακοινώνονται σήμερα, Παρασκευή 30η Αυγούστου 2013 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών  www.ase.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.eyath.gr