ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Εταιρικές ανακοινώσεις
 
Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου 1-1-2012 έως 31-3-2012 θα δημοσιευθούν την 31η Μαΐου 2012, στις εφημερίδες ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΡΔΟΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της: www.eyath.gr