ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Ρυθμιζόμενες πληροφορίες
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 17-3-2008

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής  , προέβη  στις 17/3/2008 σε αγορά 1. 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro  7.500,00.

 

Επιστροφή