ΕΥΑΘ
Ενημέρωση επενδυτών
Ρυθμιζόμενες πληροφορίες
 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 22-1-2008

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής  , προέβη  στις 21/1/2008 σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 8.400,00.

 

Επιστροφή