Τι νερό πίνουμε
Αποτελέσματα αναλύσεων
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Κάθε χρόνο το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου  ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ  πραγματοποιεί πάνω από 5.000 δειγματοληψίες  ενώ ο αριθμός των αναλύσεων  που διενεργούμε ξεπερνάει τις 40.000 προκειμένου να εξασφαλίσουμε  ότι το νερό που φτάνει στη βρύση του καταναλωτή  είναι αρίστης ποιότητας, καθαρό, υγιεινό  και   πληρεί  τους όρους των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα των αναλύσεων  που ακολουθούν  αφορούν διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης   ενώ τα σημεία δειγματοληψίας   είναι οι  βρύσες των καταναλωτών.

Μικρές αυξομειώσεις μπορεί να παρατηρηθούν στις τιμές  κάποιων  παραμέτρων   και οφείλονται  στις διαφορετικές πηγές υδροληψίας που χρησιμοποιεί η Ε.Υ.Α.Θ  για την  υδροδότηση   των περιοχών   του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. 

Αποτελέσματα τυπικών αναλύσεων πόσιμου νερού ανά περιοχή: