Τι νερό πίνουμε
Η σημασία των παραμέτρων που ελέγχουμε
Χημικές παράμετροι
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 
Παράμετρος
Ανώτατο επιτρεπτό όριο βάσει νομοθεσίας (μονάδα μέτρησης)
Συχνότητα ανάλυσης
Ph
>6.5 και < 9,5Ημερήσια
Είναι μέτρο της ισορροπίας όξινων και αλκαλικών ενώσεων που βρίσκονται σε διάλυση στο νερό. Ελέγχουμε το pH γιατί αν αυτό είναι πολύ όξινο τότε το νερό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των μεταλλικών σωλήνων ενώ αν είναι πολύ αλκαλικό τότε το νερό έχει τάση απόθεσης στους σωλήνες.
Υπολειμματικό χλώριο
Η νομοθεσία δεν ορίζει ανώτατο όριοΗμερήσια
Το χλώριο χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό στη διανομή και την επεξεργασία του νερού . Με τον όρο απολύμανση εννοούμε την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών που περιέχονται στο νερό. Η χλωρίωση του νερού γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να  μείνει μια μικρή ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου για την αντιμετώπιση μολύνσεων κατά τη διανομή του νερού στους καταναλωτές. Αυτή η μικρή ποσότητα του υπολειμματικού χλωρίου είναι εντελώς ΑΚΙΝΔΥΝΗ για την υγεία του ανθρώπου καθώς εξουδετερώνεται από το σίελο και τα γαστρικά υγρά.
Αμμώνιο
0,50 mg/lΗμερήσια
Το αμμώνιο είναι  μια παράμετρος ιδιαίτερης σημασίας γιατί είναι  δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης και αντιδρά με το χλώριο που προστίθεται για απολύμανση και μειώνει την αποτελεσματικότητα του.
Νιτρώδη
0,5 mg/lΗμερήσια
Τα νιτρώδη ιόντα (ΝΟ2-) αποτελούν ενδιάμεσο στάδιο οξείδωσης της αμμωνίας και είναι ασταθή  στο περιβάλλον. Τυχόν παρουσία τους στο νερό  δείχνει πρόσφατη ρύπανση.
Χλωριούχα
250 mg/lΗμερήσια
Είναι ευρέως διαδεδομένα ως άλατα νατρίου, καλίου και ασβεστίου. Προέρχονται από τη διάβρωση των βράχων. Απότομη αύξηση τους στο νερό δείχνουν πιθανή επαφή με θαλασσινό νερό η ακόμη και πιθανή ρύπανση από λύματα.
Νιτρικά
50 mg/lΗμερήσια
Τα νιτρικά ανιόντα είναι προϊόντα  του τελικού σταδίου οξείδωσης της αμμωνίας Υψηλές συγκεντρώσεις οφείλονται σε λιπάσματα, απορρίμματα και ζωικά ή ανθρώπινα απόβλητα. Τυχόν παρουσία τους στο νερό δείχνει παλιότερη ρύπανση.
Σίδηρος (ολικός)
200 μg/lΗμερήσια
Η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων σιδήρου στο πόσιμο νερό είναι ανεπιθύμητη για λόγους αισθητικής. Νερό που περιέχει σίδηρο αφήνει κηλίδες κατά το πλύσιμο στα ρούχα.
Μαγγάνιο
50 μg/lΗμερήσια
Το μαγγάνιο  ορισμένες φορές σχετίζεται με παράπονα βαφής στο πλύσιμο των ρούχων στο πλυντήριο . Άλατα μαγγανίου μπορεί να προσδώσουν στο νερό δυσάρεστη μεταλλική γεύση.
Θειικά
250 mg/l16 αναλύσεις/έτος
Υψηλές συγκεντρώσεις θειικών μπορεί να  εισέρθουν στο νερό  από λιπάσματα ή βιομηχανικά απόβλητα.
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)
Άνευ συνήθους μεταβολής16 αναλύσεις/έτος
Πρόκειται για το σύνολο του άνθρακα που είναι δεσμευμένο στις οργανικές ενώσεις  και αποτελεί δείκτη του  οργανικού φορτίου του νερού.
Φθοριούχα
1,5 mg/l16 αναλύσεις/έτος
Υψηλές συγκεντρώσεις φθορίου σε επιφανειακά νερά  μπορεί να προκύψουν από βιομηχανική μόλυνση ( επεξεργασία αλουμινίου, υαλουργεία, φωσφορικά λιπάσματα. Σε μικρές ποσότητες είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των δοντιών και των οστών.
Κυανιούχα
50 mg/l16 αναλύσεις/έτος
Κυανιούχα μπορεί να προκύψουν  στο νερό σαν απόβλητα βιομηχανιών χάλυβα, πλαστικών και λιπασμάτων.
Βρωμικά
10 μg/l16 αναλύσεις/έτος
Πρόκειται για παραπροιόντα απολύμανσης του νερού με όζον.
Φωσφόρος (P2O5)
5 mg/l4 αναλύσεις/έτος
Βρίσκεται  σε πολλά απορρυπαντικά και σε φωσφορικά λιπάσματα.
Ξηρό υπόλειμμα
1500 mg/l4 αναλύσεις/έτος
Τα ολικά διαλυμένα στερεά μπορεί να είναι διαλυμένα κολλοειδή ή αιωρούμενα και δεν αποτελούν διακριτή φάση  από την υγρή φάση του νερού.