Τι νερό πίνουμε
Η σημασία των παραμέτρων που ελέγχουμε
Οργανοληπτικές παράμετροι
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 
Παράμετρος
Ανωτάτη επιτρεπτό όριο βάσει νομοθεσίας (μονάδα μέτρησης)
Συχνότητα Ανάλυσης
Θολότητα
Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολήςΗμερήσια
Η θολότητα είναι μέτρο των αιωρούμενων σωματιδίων στο νερό. Η οδηγία 98/93/ΕΚ δεν προσδιορίζει κάποιο συγκεκριμένο όριο άλλα ορίζει ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τους καταναλωτές  και να μη παρουσιάζει αφύσικη αλλαγή. Η  θολότητα είναι μια σημαντική παράμετρος αισθητικής αποδοχής από τους καταναλωτές αλλά και λειτουργικής καταλληλότητας  Μεγάλες τιμές θολότητας  επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης.
Αγωγιμότητα
2500 μS/cmΗμερήσια
Η παράμετρος αυτή δίνει ένα μέτρο της συγκέντρωσης των διαλυμένων αλάτων στο νερό. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την υγεία. Επομένως μπορεί να θεωρηθεί σαν μία σημαντική λειτουργική παράμετρο.
Χρώμα
Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολήςΗμερήσια
Το χρώμα αν υπάρχει είναι ανεπιθύμητο για το πόσιμο νερό.
Μπορεί να προέρχεται από διαλυμένες ενώσεις είτε φυτικές είτε οργανικές ή ανόργανες( σίδηρος άλατα) .  Χρωματισμένο νερό δεν σημαίνει ότι είναι πάντοτε επικίνδυνο.  Πρέπει να γίνει χημική εξέταση για αναζητηθεί η προέλευση του χρώματος .  Η νομοθεσία δεν προτείνει επιτρεπτό όριο για το χρώμα στο νερό άλλα ορίζει ότι το χρώμα θα πρέπει να είναι αποδεκτό από τους καταναλωτές και να μη παρουσιάζει αφύσικη αλλαγή.
Οσμή
Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολήςΗμερήσια
Το  πόσιμο νερό πρέπει να είναι άοσμο. Η οδηγία 98/93/ΕΚ δεν προσδιορίζει κάποιο συγκεκριμένο όριο για την οσμή  άλλα ορίζει ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τους καταναλωτές  και να μη παρουσιάζει αφύσικη αλλαγή.
Γεύση
Αποδεκτή από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολήςΗμερήσια
Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άγευστο. Η οδηγία 98/93/ΕΚ δεν προσδιορίζει κάποιο συγκεκριμένο όριο άλλα ορίζει ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τους καταναλωτές  και να μη παρουσιάζει αφύσικη αλλαγή.