Τι νερό πίνουμε
Έλεγχοι για την ποιότητα του πόσιμου νερού
Η απολύμανση με χλώριο
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Η απολύμανση του πόσιμου νερού με χλώριο επιβάλλεται από την υγειονομική νομοθεσία ΥΜ 5673/4.12.57 (ΦΕΚ 5/τ.β΄/9.1.58) «περί απολυμάνσεως του ύδατος υδρεύσεων», με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού από μικροβιολογική - υγιεινολογική άποψη.

Η απολύμανση αποτελεί μέτρο διατήρησης των συνθηκών υγιεινής και καταπολεμά τα λοιμώδη νοσήματα και τη δημιουργία βιολογικής μάζας στα εσωτερικά τοιχώματα των αγωγών μεταφοράς και του δικτύου διανομής.
Η χλωρίωση εφαρμόζεται σε 24ωρη βάση με σύγχρονη τεχνολογία στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και στα σημεία όπου τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή από τα κεντρικά αντλιοστάσια.

Η κυριότερη μορφή χλωρίου που χρησιμοποιείται είναι το άνυδρο υγρό χλώριο (αέριο χλώριο).

Η απολύμανση στο δίκτυο διανομής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ελέγχεται καθημερινά από το Εργαστήριο Ύδρευσης, με τη μέτρηση του υπολείμματος ελεύθερου χλωρίου στο δίκτυο διανομής. Η παρουσία υπολειμματικού χλωρίου είναι συνεχής και ανιχνεύεται κατώτατο όριο συγκέντρωσης 0,2 ppm (ή mg/l) σε όλο το δίκτυο διανομής και μέχρι τα ακρότατα σημεία αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζει η υγειονομική διάταξη.

Η ποιότητα του πόσιμου νερού που χορηγεί η ΕΥΑΘ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τους καθημερινούς ελέγχους, πληροί τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Το νερό που πίνει η Θεσσαλονίκη είναι υγιεινό και απολύτως κατάλληλο για πόση.