Τι νερό πίνουμε
Έλεγχοι για την ποιότητα του πόσιμου νερού
Υγιεινολογικός έλεγχος – Μικροβιολογική εξέταση
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Το πόσιμο νερό δεν πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, και παθογόνους μικροοργανισμούς. Για το λόγο αυτόν εκτελούνται συστηματικοί υγειονομικοί έλεγχοι και επιτόπιες έρευνες στις πηγές υδροληψίας και στο δίκτυο διανομής.

Στο Εργαστήριο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ εκτελούνται μικροβιολογικές αναλύσεις σε περίπου 2.000 δείγματα ετησίως, οι οποίες περιλαμβάνουν εξέταση ως προς: τον αριθμό αποικιών στους 22ο  και 37ο C, τον ολικό αριθμό κολοβακτηριοειδών, escherichia coli και clostridium perfringens. Τα δείγματα προέρχονται από σημεία του δικτύου διανομής και από τα σημεία στα οποία τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή.
 
Επίσης, δείγματα νερού για μικροβιολογική εξέταση αναλύονται και στο Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.