Τι νερό πίνουμε
Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ύδρευσης
Πιστοποίηση του εργαστηρίου
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της Ύδρευσης διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008. Το ISO 9001:2008  είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιότητας και σκοπός του είναι να οργανώσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας στο εργαστήριο, ώστε να παρέχει υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του καταναλωτή.

Ακόμη, το Εργαστήριο συμμετέχει σε διεργαστηριακά προγράμματα στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας του και των υπηρεσιών που παρέχει στον πολίτη της Θεσσαλονίκης. Οι διεργαστηριακές δοκιμές είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος παρακολούθησης της επίδοσης του εργαστηρίου.

Μία άλλη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη είναι  η «Διαπίστευση του Εργαστηρίου  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025». Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου αποτελεί την επίσημη αναγνώριση από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα ότι το εργαστήριο είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριμένες αναλύσεις και ως εκ τούτου αποτελεί απόδειξη και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του. Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως περιγράφεται και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025, είναι η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων τόσο κατά τη διενέργεια των αναλύσεων όσο και στα στάδια πριν και μετά τη διενέργειά τους.