Τι νερό πίνουμε
Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ύδρευσης
Οι υποδομές του εργαστηρίου
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Το Εργαστήριο διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση του ποιοτικού έλεγχου του πόσιμου νερού.

Συγκεκριμένα διαθέτει:

 • αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτές ECD και ΝPD  για τη μέτρηση φυτοφαρμάκων,
 • αέριο χρωματογράφο- φασματογράφο μάζας  για τη μέτρηση οργανικών ενώσεων,
 • υγρή χρωματογραφία υγρής πίεσης με ανιχνευτή υπεριώδους για τη μέτρηση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων,
 • ατομική απορρόφηση για τη μέτρηση  μετάλλων,
 • φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδες,
 • επωαστικούς  κλιβάνους,
 • φασματογράφο FT-IR,
 • ειδικό ηλεκτρόδιο φθορίου,
 • κλιβάνους υγρής και ξηρής αποστείρωσης,
 • αγωγιμόμετρο,
 • θολόμετρο,
 • ph-μετρο,
 • φωτόμετρα μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου,
 • συσκευή παραγωγής αποσταγμένου και απιονισμένου νερού,
 • οξυγονόμετρο,
 • αναλυτικούς ζυγούς.

Ακόμη διαθέτει:

 • αντιδραστήρια και αναλώσιμα για κάθε είδους κλασική ανάλυση,
 • φορητό εξοπλισμό για επιτόπιες μετρήσεις στο πεδίο δειγματοληψίας (θολερόμετρα, πεχάμετρα, συσκευές μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου, μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου).