Τι νερό πίνουμε
Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ύδρευσης
Το εργαστήριό μας
 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα.
Η συνολική εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την εμπέδωση της φιλοσοφίας του συστήματος.

 

Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΥΑΘ είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11.7.2001), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Ο έλεγχος γίνεται με την εφαρμογή πιστοποιημένων μεθόδων ανάλυσης (Standard Methods of Analysis for Water and Wastewater και ΕΡΑ) και εκτελείται ως προς τις οργανοληπτικές, φυσικοχημικές, τοξικές παραμέτρους που αφορούν σε ανεπιθύμητες ουσίες, καθώς και μικροβιολογικές παραμέτρους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικότητες όπως υγιεινολόγοι, χημικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, το οποίο εκπαιδεύεται και ενημερώνεται συνεχώς (μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια και ημερίδες) για όλες τις εξελίξεις και τεχνολογίες στο επιστημονικό πεδίο των εργαστηριακών αναλύσεων πόσιμου νερού.